logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2004 > październik > 2004-10-14
Wypłata świadczeń dla osób bezrobotnych

 Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom
tel.(48) 363-99-57, fax. (48) 36334873

PRe. 2011/13/2004

dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamÃłwieÅ„ publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z dn. 9 lutego 2004r.) ogÅ‚asza przetarg nieograniczony o wartoÅ›ci zamÃłwienia  przekraczajÄ…cego 60.000 EURO na:

wypÅ‚atÄ™ Å›wiadczeÅ„ dla osÃłb bezrobotnych

dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom

 1. SpecyfikacjÄ™ istotnych warunkÃłw zamÃłwienia można uzyskać osobiÅ›cie w siedzibie
  zamawiającego pok. 219 lub listownie na podstawie pisemnego wniosku złożonego
  zamawiajÄ…cemu.
   
 2. ZamawiajÄ…cy przekaże wykonawcy specyfikacjÄ™ istotnych warunkÃłw zamÃłwienia nie pÃłÅºniej niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.
   
 3. Przedmiot zamÃłwienia:
  ZamÃłwienie obejmuje usÅ‚ugÄ™: - wypÅ‚atÄ™ Å›wiadczeÅ„ dla bezrobotnych
   
 4. SzczegÃłÅ‚owy opis przedmiotu zamÃłwienia  zawiera zaÅ‚. nr 3,  do SIWZ.
   
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
   
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
   
 7. ZamawiajÄ…cy  przewiduje zÅ‚ożenie wadium
   
 8. Termin wykonania zamÃłwienia: 3 lata od dnia podpisania umowy.
   
 9. Warunkiem udziaÅ‚u w postÄ™powaniu jest, to by wykonawcy speÅ‚niali warunki okreÅ›lone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamÃłwieÅ„ publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177).
   
 10. W celu potwierdzenia speÅ‚nienia warunku udziaÅ‚u w postÄ™powaniu wykonawcy dostarczÄ…:      Odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru albo aktualnego zaÅ›wiadczenia o wpisie do ewidencji dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub zgÅ‚oszenia do ewidencji dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, wystawionego nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert.
   
 11. O udzielenie zamÃłwienia mogÄ… siÄ™ ubiegać wykonawcy, ktÃłrzy speÅ‚niÄ… warunki wymienione   w pkt. 9, 10.
   
 12. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
  globalna wartość prowizji (.....%)  ustalona od wypÅ‚aconego Å›wiadczenia  -  100%
   
 13. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są:
  1) w sprawach przedmiotu zamÃłwienia - Pan Arkadiusz SkaÅ‚czyÅ„ski, Kierownik DziaÅ‚u Organizacji i Koordynacji, pok.501, tel. (48) 363-48-74,
  2) w sprawach SIWZ “ Pan Andrzej Kosztowniak, pok. 219, tel. (48) 363-99-59  w. 1219
   
 14. Wykonawca zÅ‚oży ofertÄ™ nie pÃłÅºniej niż w dniu 07.12.2004 roku do godz. 1200 w pok. 216 ( Kancelaria) w zamkniÄ™tej kopercie, ktÃłra bÄ™dzie:
  1)    zaadresowana na adres zamawiajÄ…cego:
  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom,
  2)   posiadać oznaczenie: ś wypÅ‚ata Å›wiadczeÅ„ dla osÃłb bezrobotnych ‘’“ nie otwierać przed godz.1230 dnia 07.12. 2004r.,
  3)  posiadać pieczęć lub wpisanÄ… nazwÄ™ i adres wykonawcy, aby można byÅ‚o odesÅ‚ać ofertÄ™ w przypadku stwierdzenia zÅ‚ożenia oferty po wymaganym terminie. Oferty otrzymane po terminie zostanÄ… zwrÃłcone wykonawcom nie otwarte.
   
 15. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie zostało przesłane w dniu 14.10.2004 celem publikacji do:

 1. Dziennik  UrzÄ™dowy WspÃłlnot Europejskich
 2. Biuletyn ZamÃłwieÅ„ Publicznych

Nazwa dokumentu: WypÅ‚ata Å›wiadczeÅ„ dla osÃłb bezrobotnych
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Kosztowniak
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Szczepanowski
Data wytworzenia informacji: 2004-10-14 14:07:48
Data udostępnienia informacji: 2004-10-14 14:07:48
Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-14 14:07:48

Wersja do wydruku...

corner   corner