Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 AKTUALNOŚCI
Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane podstawowe
Filie urzędu
Struktura organizacyjna
Powiatowa Rada Rynku Pracy
Zarządzenia wewnętrzne
Zadania i status prawny PUP
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
PRACA RADOM TVi
 OFERTY PRACY
Oferty regionalne
Oferty - ogłoszenia
Oferty pracy za granicą
EURES
Giełdy Pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
Rejestracja osoby bezrobotnej
Rejestracja poszukującego pracy
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Szkolenia
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Finansowanie studiów podyplomowych
Trójstronna umowa szkoleniowa
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Refundacje z Funduszu Pracy
Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
Projekty PUP
Dostęp do informacji publicznych
Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Transfer zasiłku
Platforma SEPI
Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
Stan i struktura bezrobocia
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna skrzynka podawcza
 WNIOSKI I FORMULARZE
Rejestracja i obsługa petenta
Refundacje
Staże
Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
Informacja publiczna
Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej
Dodatek aktywizacyjny
Zatrudnienie cudzoziemców
 PRAWO PRACY
Ustawy
Obowiązujące akty prawne
 INNE
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Informacje
Przetargi
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
Ogłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2004 > październik > 2004-10-14
Wypłata świadczeń dla osób bezrobotnych

 Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom
tel.(48) 363-99-57, fax. (48) 36334873

PRe. 2011/13/2004

działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z dn. 9 lutego 2004r.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia  przekraczającego 60.000 EURO na:

wypłatę świadczeń dla osób bezrobotnych

dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
  zamawiającego pok. 219 lub listownie na podstawie pisemnego wniosku złożonego
  zamawiającemu.
   
 2. Zamawiający przekaże wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.
   
 3. Przedmiot zamówienia:
  Zamówienie obejmuje usługę: - wypłatę świadczeń dla bezrobotnych
   
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera zał. nr 3,  do SIWZ.
   
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
   
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
   
 7. Zamawiający  przewiduje złożenie wadium
   
 8. Termin wykonania zamówienia: 3 lata od dnia podpisania umowy.
   
 9. Warunkiem udziału w postępowaniu jest, to by wykonawcy spełniali warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177).
   
 10. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawcy dostarczą:      Odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   
 11. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki wymienione   w pkt. 9, 10.
   
 12. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
  globalna wartość prowizji (.....%)  ustalona od wypłaconego świadczenia  -  100%
   
 13. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są:
  1) w sprawach przedmiotu zamówienia - Pan Arkadiusz Skałczyński, Kierownik Działu Organizacji i Koordynacji, pok.501, tel. (48) 363-48-74,
  2) w sprawach SIWZ – Pan Andrzej Kosztowniak, pok. 219, tel. (48) 363-99-59  w. 1219
   
 14. Wykonawca złoży ofertę nie później niż w dniu 07.12.2004 roku do godz. 1200 w pok. 216 ( Kancelaria) w zamkniętej kopercie, która będzie:
  1)    zaadresowana na adres zamawiającego:
  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom,
  2)   posiadać oznaczenie: wypłata świadczeń dla osób bezrobotnych – nie otwierać przed godz.1230 dnia 07.12. 2004r.,
  3)  posiadać pieczęć lub wpisaną nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po wymaganym terminie. Oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte.
   
 15. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie zostało przesłane w dniu 14.10.2004 celem publikacji do:

 1. Dziennik  Urzędowy Wspólnot Europejskich
 2. Biuletyn Zamówień Publicznych

Nazwa dokumentu: Wypłata świadczeń dla osób bezrobotnych
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Kosztowniak
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Szczepanowski
Data wytworzenia informacji: 2004-10-14 14:07:48
Data udostępnienia informacji: 2004-10-14 14:07:48
Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-14 14:07:48

Wersja do wydruku...