logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Poradnictwo zawodowe
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje z Funduszu Pracy
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Refundacja minimalnego -30
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2015
   plus2016
   plus2017
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2004 > październik > 2004-10-14
Wypłata świadczeń dla osób bezrobotnych

 Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom
tel.(48) 363-99-57, fax. (48) 36334873

PRe. 2011/13/2004

działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z dn. 9 lutego 2004r.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia  przekraczającego 60.000 EURO na:

wypłatę świadczeń dla osób bezrobotnych

dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
  zamawiającego pok. 219 lub listownie na podstawie pisemnego wniosku złożonego
  zamawiającemu.
   
 2. Zamawiający przekaże wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.
   
 3. Przedmiot zamówienia:
  Zamówienie obejmuje usługę: - wypłatę świadczeń dla bezrobotnych
   
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera zał. nr 3,  do SIWZ.
   
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
   
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
   
 7. Zamawiający  przewiduje złożenie wadium
   
 8. Termin wykonania zamówienia: 3 lata od dnia podpisania umowy.
   
 9. Warunkiem udziału w postępowaniu jest, to by wykonawcy spełniali warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177).
   
 10. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawcy dostarczą:      Odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   
 11. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki wymienione   w pkt. 9, 10.
   
 12. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
  globalna wartość prowizji (.....%)  ustalona od wypłaconego świadczenia  -  100%
   
 13. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są:
  1) w sprawach przedmiotu zamówienia - Pan Arkadiusz Skałczyński, Kierownik Działu Organizacji i Koordynacji, pok.501, tel. (48) 363-48-74,
  2) w sprawach SIWZ – Pan Andrzej Kosztowniak, pok. 219, tel. (48) 363-99-59  w. 1219
   
 14. Wykonawca złoży ofertę nie później niż w dniu 07.12.2004 roku do godz. 1200 w pok. 216 ( Kancelaria) w zamkniętej kopercie, która będzie:
  1)    zaadresowana na adres zamawiającego:
  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom,
  2)   posiadać oznaczenie: wypłata świadczeń dla osób bezrobotnych – nie otwierać przed godz.1230 dnia 07.12. 2004r.,
  3)  posiadać pieczęć lub wpisaną nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po wymaganym terminie. Oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte.
   
 15. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie zostało przesłane w dniu 14.10.2004 celem publikacji do:

 1. Dziennik  Urzędowy Wspólnot Europejskich
 2. Biuletyn Zamówień Publicznych

Nazwa dokumentu: Wypłata świadczeń dla osób bezrobotnych
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Kosztowniak
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Szczepanowski
Data wytworzenia informacji: 2004-10-14 14:07:48
Data udostępnienia informacji: 2004-10-14 14:07:48
Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-14 14:07:48

Wersja do wydruku...

corner   corner