logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Dziale Organizacji i Koordynacji – stanowisko ds. archiwizacji
umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
wymiar czasu pracy – pełny etat

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku:
a) obywatelstwo polskie
b) wykształcenie wyższe magisterskie
c) doświadczenie w administracji publicznej i na stanowisku związanym z archiwum w publicznych służbach zatrudnienia
d) znajomość przepisów: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych
e) nieposzlakowana opinia,
f) nie skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
h) umiejętność obsługi komputera.

2.Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) pozytywne podejście do obywatela
b) samodzielność
c) bardzo dobra organizacja pracy i skrupulatność,
d) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) administrowanie zasobami archiwum z zachowaniem odpowiednich procedur ewidencjonowania, przechowywania i udostępniania dokumentów,
b) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu,
c) przygotowywanie materiałów i informacji w zakresie działania na określonym stanowisku,
d) analiza przedłożonych dokumentów.

4. Wymagane dokumenty:
a) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
b) kwestionariusz osobowy*,
c) list motywacyjny,
d) kserokopia dyplomu ukończenia studiów
e) kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) deklaracja kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
h) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.
Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji się nie udziela.

Dokumenty należy składać w Kancelarii ogólnej lub przesyłać w zaklejonej kopercie w terminie od 10.01.2014r.do 20.01.2014r. pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko podinspektora w Dziale Organizacji i Koordynacji – stanowisko ds. archiwizacji”.
Przyjmowane są wyłącznie dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez biegłego przysięgłego.

Inne informacje:
1) Dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.
2) Informacja o spełnieniu wymagań formalnych oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ks. Łukasika 3.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Procedurą naboru na wolne stanowiska urzędnicze Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu zatwierdzoną Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Nr 7/2009 z dnia.18 lutego2009r. ze zmianami.
*druk kwestionariusza można otrzymać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu (pok. 137).

Ilość odwiedzin: 12684
Nazwa dokumentu: Podinspektor w Dziale Organizacji i Koordynacji – stanowisko ds. archiwizacji
Skrócony opis: Podinspektor w Dziale Organizacji i Koordynacji – stanowisko ds. archiwizacjibezrobotnych
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Popczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Popczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2010-09-09 12:59:00
Data udostępnienia informacji: 2010-09-09 12:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-23 12:59:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner