Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 AKTUALNOŚCI
Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane podstawowe
Filie urzędu
Struktura organizacyjna
Powiatowa Rada Rynku Pracy
Zarządzenia wewnętrzne
Zadania i status prawny PUP
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
PRACA RADOM TVi
 OFERTY PRACY
Oferty regionalne
Oferty - ogłoszenia
Oferty pracy za granicą
EURES
Giełdy Pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
Rejestracja osoby bezrobotnej
Rejestracja poszukującego pracy
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Szkolenia
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Finansowanie studiów podyplomowych
Trójstronna umowa szkoleniowa
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Refundacje z Funduszu Pracy
Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
Projekty PUP
Dostęp do informacji publicznych
Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Transfer zasiłku
Platforma SEPI
Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
Stan i struktura bezrobocia
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna skrzynka podawcza
 WNIOSKI I FORMULARZE
Rejestracja i obsługa petenta
Refundacje
Staże
Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
Informacja publiczna
Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej
Dodatek aktywizacyjny
Zatrudnienie cudzoziemców
 PRAWO PRACY
Ustawy
Obowiązujące akty prawne
 INNE
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Informacje
Przetargi
Ogłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Dziale Organizacji i Koordynacji – stanowisko ds. archiwizacji
umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
wymiar czasu pracy – pełny etat

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku:
a) obywatelstwo polskie
b) wykształcenie wyższe magisterskie
c) doświadczenie w administracji publicznej i na stanowisku związanym z archiwum w publicznych służbach zatrudnienia
d) znajomość przepisów: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych
e) nieposzlakowana opinia,
f) nie skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
h) umiejętność obsługi komputera.

2.Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) pozytywne podejście do obywatela
b) samodzielność
c) bardzo dobra organizacja pracy i skrupulatność,
d) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) administrowanie zasobami archiwum z zachowaniem odpowiednich procedur ewidencjonowania, przechowywania i udostępniania dokumentów,
b) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu,
c) przygotowywanie materiałów i informacji w zakresie działania na określonym stanowisku,
d) analiza przedłożonych dokumentów.

4. Wymagane dokumenty:
a) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
b) kwestionariusz osobowy*,
c) list motywacyjny,
d) kserokopia dyplomu ukończenia studiów
e) kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) deklaracja kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
h) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.
Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji się nie udziela.

Dokumenty należy składać w Kancelarii ogólnej lub przesyłać w zaklejonej kopercie w terminie od 10.01.2014r.do 20.01.2014r. pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko podinspektora w Dziale Organizacji i Koordynacji – stanowisko ds. archiwizacji”.
Przyjmowane są wyłącznie dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez biegłego przysięgłego.

Inne informacje:
1) Dokumenty osób, które się nie zakwalifikowały będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.
2) Informacja o spełnieniu wymagań formalnych oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ks. Łukasika 3.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Procedurą naboru na wolne stanowiska urzędnicze Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu zatwierdzoną Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Nr 7/2009 z dnia.18 lutego2009r. ze zmianami.
*druk kwestionariusza można otrzymać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu (pok. 137).

Ilość odwiedzin: 11720
Nazwa dokumentu: Podinspektor w Dziale Organizacji i Koordynacji – stanowisko ds. archiwizacji
Skrócony opis: Podinspektor w Dziale Organizacji i Koordynacji – stanowisko ds. archiwizacjibezrobotnych
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Popczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Popczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2010-09-09 12:59:00
Data udostępnienia informacji: 2010-09-09 12:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-23 12:59:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...