Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 AKTUALNOŚCI
Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane podstawowe
Filie urzędu
Struktura organizacyjna
Powiatowa Rada Rynku Pracy
Zarządzenia wewnętrzne
Zadania i status prawny PUP
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
PRACA RADOM TVi
 OFERTY PRACY
Oferty regionalne
Oferty - ogłoszenia
Oferty pracy za granicą
EURES
Giełdy Pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
Rejestracja osoby bezrobotnej
Rejestracja poszukującego pracy
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Szkolenia
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Finansowanie studiów podyplomowych
Trójstronna umowa szkoleniowa
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Refundacje z Funduszu Pracy
Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
Projekty PUP
Dostęp do informacji publicznych
Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Transfer zasiłku
Platforma SEPI
Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
Stan i struktura bezrobocia
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna skrzynka podawcza
 WNIOSKI I FORMULARZE
Rejestracja i obsługa petenta
Refundacje
Staże
Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
Informacja publiczna
Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej
Dodatek aktywizacyjny
Zatrudnienie cudzoziemców
 PRAWO PRACY
Ustawy
Obowiązujące akty prawne
 INNE
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Informacje
Przetargi
Ogłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


<
 


WITAMY W OFICJALNYM SERWISIE INTERNETOWYM
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu realizuje projekty współfinansowane przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  

    
 
:: OBSŁUGA PRZEZ INTERNET ::

    Udostępniliśmy możliwość obsługi niektórych usług, realizowanych przez Urząd, poprzez przeglądarkę internetową.
W chwili obecnej online można wykonać następujące czynności:
 - Rejestracja osoby bezrobotnej oraz poszukującej pracy
 - Zgłoszenie oferty pracy
 - Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (PSZ-KRBU)
 - Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy (PSZ-OPWPC)

oraz wysłać  - Pismo do urzędu.

       Poniżej znajduje się odnośnik do obsługi online.

:: NOWOŚCI ::                              :: NOWOŚCI ::                              :: NOWOŚCI ::

    
  TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH FORM
(STYPENDIA, DODATKI AKTYWIZACYJNE)
W MIESIĄCU KWIETNIU 2015
 

  

::UWAGA:: 


DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W RADOMIU

ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych
dla osób poniżej 30 r.ż.

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Na podstawie zawartej z PUP Radom umowy pracodawca przez okres 6 miesięcy otrzyma refundację kosztów wypłaconego wynagrodzenia w wysokości nieprzekraczającej kwoty zasiłku.
Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji.

 ZAPRASZAMY 

::UWAGA:: 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje,
że od dnia 02.02.2015 r. rozpoczyna przyznawanie bonów stażowych
dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy.

O przyznanie bonów mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 30 roku życia mające ustalony II profil pomocy lub I (w uzasadnionych przypadkach) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu lub filiach urzędu.

Pierwszeństwo w przyznaniu bonów stażowych mają osoby nie korzystające z tej formy pomocy i staży.

Bony wydawane są w PUP w Radomiu przez doradców klienta w pokojach 124, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135 i 136 i filiach urzędu na podstawie ustalonego Indywidualnego Planu Działania.

 ZAPRASZAMY 

 

 OBOWIĄZUJĄCY PODZIAŁ BRANŻOWY

Branża

Numer pokoju

Branża budowlana (bez hydraulików i operatorów maszyn budowlanych)

128

Kierowcy, mechanicy samochodowi, blacharze, lakiernicy, diagności samochodowi, służby mundurowe, pracownicy ochrony, operatorzy maszyn budowlanych, hydraulicy, monterzy instalacji sanitarnych

129

Mechanicy, elektrycy, elektronicy, automatycy, informatycy, graficy, tokarze, ślusarze, frezerzy, spawacze, poligrafia

130

Branża krawiecka, obuwnicza i kaletnicza, garbarstwo, ubezpieczenia, BHP, stolarze, tapicerzy, hutnicy szkła

131

Sprzedawcy, magazynierzy, przedstawiciele handlowi, operatorzy wózków widłowych, marketing

133

Proste prace w przemyśle, sprzątaczki, palacze, robotnicy gospodarczy, dozorcy, bez zawodu

134

Gastronomia, hotelarstwo, przemysł spożywczy, fryzjerstwo, kosmetyczki, rolnictwo i ogrodnictwo, ochrona środowiska, opiekunki osób, salowe, ochrona zdrowia, nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania początkowego, chemicy.

135

Edukacja, nauka, administracja, prawo, ekonomia.

136

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych 

124

::UWAGA:: 

    Zgodnie z art.63 par.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) treść korespondencji powinna zawierać conajmniej wskazanie:
 -   imienia i nazwiska
 -   adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu)
 -   przedmiotu sprawy

   W związku z faktem, że Urząd odpowiada wyłącznie na korespondencję, która zawiera wyżej wymienione elementy - prosimy o ich zawieranie w przesyłanej korespondencji.

 ZAPRASZAMY

 

System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informujemy, że urząd przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Radomiu, gromadzone w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 229, poz. 1015 ze zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw.
W myśl w/w przepisów Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu z siedzibą przy ulicy Księdza Andrzeja Łukasika 3 w Radomiu jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.
Równocześnie informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych osobowych.

 

Wszelkie zapytania należy kierować na adres : kancelaria@pupradom.pl